Mediacje

Wersja archiwalna z dnia 26.05.2018

Informacje ogólne o mediacji

Międzynarodowy Dzień Mediacji 17 października 2019 roku

Informujemy, iż Międzynarodowy Dzień Mediacji obchodzony jest w dniu 17 października 2019 roku, natomiast Tydzień Mediacji obchodzony jest w dniach 14-18 października 2019 roku.

 

Co to jest mediacja? 

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga - nie narzucając jednak żadnego rozwiązania - w wypracowaniu kompromisu.

W sprawach karnych mediacja ma na celu naprawienie wyrządzonych przestępstwem szkód materialnych i moralnych, pozwala pokrzywdzonemu na wyrażenie jego uczuć, oczekiwań i potrzeb. Sprawcy pozwala przejąć odpowiedzialność za skutki przestępstwa oraz podjąć związane z nią działania. Sprzyja trwałemu zakończeniu konfliktu lub jego załagodzeniu.

 

Jakie są zasady mediacji?

Wyróżnia się następujące zasady mediacji:

 

Jaki jest cel mediacji?

Celem mediacji jest wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego strony konfliktu, a nie ustalenie, kto ma rację w sporze.

Mediacja służy załagodzeniu lub wygaszeniu konfliktu istniejącego między stronami, co jest tym łatwiejsze do osiągnięcia, że osoby dotychczas pozostające w konflikcie są równouprawnionymi partnerami w rozmowie, w poszukiwaniu rozwiązania dzielącego ich sporu. Nikt nie może narzucać stronom sposobu rozwiązania sporu, to same strony są odpowiedzialne za wynik mediacji.

 

Jakie są zalety mediacji?

Mediacja:

 

Jakie są koszty mediacji?

W mediacji umownej cywilnej koszty mediacji wynikają z cenników poszczególnych ośrodków i określone są w umowie o mediację, jaką strony zawierają z mediatorem (lub ośrodkiem).

Koszty mediacji toczącej się na skutek skierowania przez sąd określone są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.

Koszty mediacji karnej i z nieletnim sprawcą czynu karalnego pokrywa w całości Skarb Państwa. Natomiast jeśli strony same zgłosiły się do mediatora (bez skierowania sądu, prokuratora lub policji), to one pokrywają koszty mediacji. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia za mediację jest ustalana przez strony i mediatora przed rozpoczęciem mediacji.

 

Czy wystarczy samo zawarcie ugody przed mediatorem?

Ugoda zawarta przez strony przed mediatorem wymaga zatwierdzenia przez sąd, by mogła uzyskać moc prawną ugody sądowej, tzn. by mogła wywoływać takie same skutki, jak w przypadku, gdyby strony zawarły ugodę przed sądem.

Niezbędne jest przy tym złożenie przez stronę wniosku o zatwierdzenie ugody, bowiem sąd z urzędu nie może zatwierdzić ugody. Ani bowiem zawarcie ugody ani też złożenie przez mediatora protokołu w sądzie nie stanowi podstawy wszczęcia postępowania o zatwierdzenie ugody.

Wniosek o zatwierdzenie ugody może złożyć każda ze stron samodzielnie. Możliwe jest także złożenie wspólnego wniosku przez pogodzone strony.

Jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd zatwierdza ją przez nadanie jej klauzuli wykonalności. W pozostałych przypadkach sąd zatwierdza ugodę postanowieniem na posiedzeniu niejawnym. O terminie posiedzenia niejawnego sąd nie zawiadamia stron, doręcza im jedynie odpis wydanego na takim posiedzeniu orzeczenia.

 

Jak można znaleźć mediatora?

Organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych oraz uczelnie mogą prowadzić listy stałych mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne. Ośrodki mediacyjne przekazują listy stałych mediatorów prezesowi sądu okręgowego, który ma obowiązek udostępnienia tych list wszystkim zainteresowanym.

Listy mediatorów zamieszczone zostały na stronie internetowej tut. Sądu, dostępne są również w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Okregowego w Gliwicach, oraz w Sądach Rejonowych gliwickiego okręgu sądowego.

 

Informacje na temat mediacji można również znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości RP.

 

Przepisy regulujące instytucję mediacji

Regulacje cywilne

Regulacje karne

Regulacje dotyczące nieletnich

 

Informatory i kodeks etyczny mediatorów polskich.

 

Informacje dla kandydatów na mediatorów

Mediatorów w sprawch karnych i nieletnich wpisuje na listę i skreśla z listy Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach.

Dokumentację w przedmiocie wpisania na listę mediatorów składa się w Sekretariacie Prezesa - pokój 201 (II piętro) lub za pośrednictwem poczty na adres:

Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach
ul. Kościuszki 15
44-100 Gliwice

Bliższe informacje na temat wpisania na listę i skreślenia z listy mediatorów dostępne są na stronie Sądu Okręgowego w Gliwicach .

 

Lista mediatorów w sprawach cywilnych

Lista mediatorów w sprawach karnych

Lista mediatorów w sprawach nieletnich

 

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 03.02.2016 r.

 

Mediacja w Sądzie Rejonowy w Rudzie Śląskiej

Uprzejmie informujemy o możliwości skorzystania od dnia 9 maja 2017 roku z porad Mediatorów na terenie Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej.

Interesanci będą mogli nieodpłatnie zasięgnąć informacji na temat polubownych metod rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych i rodzinnych.

Dyżury mediacyjne pełnione będą w każdy wtorek w godzinach od 9:00 do 13:00.

Punkt Mediacyjny zlokalizowany jest w pokoju nr 2.16 (I piętro).

telefon: +48 32 43-81-445

 

Lista Mediatorów Punktu Mediacyjnego przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej

Ośrodek Mediacji

Lista Mediatorów Ośrodka Mediacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach

Podpisał: Krzysztof Radowski
Dokument z dnia: 09.12.2009
Dokument oglądany razy: 6 091
Opublikował: Adrian Sklorz
Publikacja dnia: 26.05.2018
 
Wydruk z dnia: 20.09.2020 // www.ruda-slaska.sr.gov.pl