Strona główna / Ogłoszenia sądowe

Ogłoszenia sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I Ns 86/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-08-22 09:00:00

W dniu 10 marca 2020 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego w sprawie o sygnaturze I Ns 86/20 po Pelagii Tkacz z domu Łuczak (Pesel: 48050513640), córce Bolesława i Marty z domu Ziemba, zmarłej 21 grudnia 2014 roku w Tarnowskich Górach, ostatnio stale zamieszkałej w Rudzie Śląskiej, którego wykonanie zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Pawłowi Dudzie.

Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoby wskazane w art. 637§1 Kodeksu postępowania cywilnego mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2020-05-22 10:08:59 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 161/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-08-22 09:00:00

 

W dniu 1 kwietnia 2020 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego w sprawie o sygnaturze I Ns 161/20 po Stefanii Staroń z domu Brzezina (Pesel: 45011907643), córce Wincentego i Emy z domu Urbańczyk, zmarłej 9 marca 2017 roku w Rudzie Śląskiej, ostatnio stale zamieszkałej w Rudzie Śląskiej, którego wykonanie zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Pawłowi Dudzie.

Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoby wskazane w art. 637§1 Kodeksu postępowania cywilnego mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Opublikowano dnia: 2020-05-22 09:55:00 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 887/19

Termin zakończenia publikacji: 2022-12-31 09:00:00

Postanowieniem z 11 maja 2020 roku wydanym w sprawie I Ns 887/19, Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 200 zł (dwieście złotych) należnej Jarosławowi Banasiakowi tytułem obowiązku naprawienia szkody orzeczonej na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z 10 października 2014 roku, wydanego w sprawie o sygnaturze akt IV K 56/14, z tym zastrzeżeniem, że depozyt powyższy ma być wydany Jarosławowi Banasiakowi na jego wniosek, po wykazaniu tożsamości lub jego następcom prawnym po wykazaniu tożsamości i po przedstawieniu prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź notarialnie poświadczonego aktu dziedziczenia.

Sąd wzywa wierzyciela lub jego następców prawnych do odbioru depozytu w terminie 3 lat oraz poucza, że depozyt niepodjęty we wskazanym terminie zostanie zlikwidowany.

Opublikowano dnia: 2020-05-21 09:30:41 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 680/19

Termin zakończenia publikacji: 2022-12-31 08:00:00

Postanowieniem z 31 marca 2020 roku wydanym w sprawie I Ns 680/19, Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 500 zł (pięćset złotych) należnej Grzegorzowi Skorupce tytułem zadośćuczynienia orzeczonego na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej z 19 września 2017 roku, w sprawie o sygnaturze akt II K 219/16 z tym zastrzeżeniem, że depozyt powyższy ma być wydany Grzegorzowi Skorupce na jego wniosek po wykazaniu tożsamości.

Sąd wzywa wierzyciela do odbioru depozytu w terminie 3 lat oraz poucza, że depozyt niepodjęty we wskazanym terminie zostanie zlikwidowany.

Opublikowano dnia: 2020-05-20 08:49:58 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I N 201/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-06-15 15:00:00

W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej I Wydziale Cywilnym został złożony wykaz inwentarza przedsiębiorstwa (NIP 641-000-17-23) po Stefanii Brauner, zmarłej dnia 21 grudnia 2019 roku (PESEL 47092109701), ostatnio zamieszkałej w Rudzie Śląskiej.

Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza i uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2020-05-15 15:01:15 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I N 161/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-06-15 14:00:00

W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej I Wydziale Cywilnym został złożony wykaz inwentarza spadkodawczyni Krystyny Lefler, zmarłej dnia 28 listopada 2016 roku (PESEL 50010235981), ostatnio zamieszkałej w Rudzie Śląskiej.

Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza i uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2020-05-15 15:00:29 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 99/20

Termin zakończenia publikacji: 2022-12-31 08:00:00

Postanowieniem z dnia 19 lutego 2020 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Michałowi Stankiewiczowi sporządzenie spisu inwentarza po Andrzeju Musziku (nr PESEL: 49121104356), zmarłym w dniu 19 czerwca 2014 roku w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2020-03-06 08:37:27 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 914/19

Termin zakończenia publikacji: 2022-12-31 23:00:00

Dnia 6 sierpnia 2019 roku przed zastępcą notarialnym Jakubem Boruchem zastępującym notariusza Bartłomieja Nowaka prowadzącego Kancelarię Notarialną w Chorzowie złożono wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku pod firmą PROFI-SERWIS Mariusz Kempski w spadku, o adresie 41-707 Ruda Śląska, ulica Piłsudskiego nr 166C, NIP 9542246127, REGON 241834997, prowadzonego przez Mariusza Kempskiego, zmarłego w dniu 6 czerwca 2019 roku, który wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Opublikowano dnia: 2020-02-04 07:49:58 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 928/19

Termin zakończenia publikacji: 2022-12-31 23:00:00

Postanowieniem z 19 grudnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej sporządzenie spisu inwentarza po zmarłej Jolancie Kubickiej z domu Piekiełko, córce Jana i Jadwigi z domu Knapik, zmarłej 30 kwietnia 2012 roku w Rudzie Śląskiej (PESEL 66102805367) i tam ostatnio stale zamieszkałej.

Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2020-01-22 08:29:47 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 1121/19

Termin zakończenia publikacji: 2022-12-31 23:00:00

Postanowieniem z dnia 20 grudnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Michałowi Stankiewiczowi sporządzenie spisu inwentarza po Władysławie Opeldus (nr PESEL: 49080514443), zmarłej w dniu 21 maja 2016 roku w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2020-01-20 15:36:01 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 1099/19

Termin zakończenia publikacji: 2022-12-31 23:00:00

Postanowieniem z dnia 18 grudnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej sporządzenie spisu inwentarza po Bronisławie Marii  Sitko z domu Holińskiej (nr PESEL: 49043013006), zmarłej w dniu 15 lipca 2016 roku w Rudzie Śląskiej i tam ostatnio zamieszkałej. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2020-01-20 15:35:07 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 975/19

Termin zakończenia publikacji: 2021-12-31 08:00:00

Postanowieniem z dnia 5 listopada 2019 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Michałowi Stankiewiczowi sporządzenie spisu inwentarza po Henryku Cebuli (nr PESEL: 50073000917), zmarłym w dniu 27 września 2013 roku w Gliwicach. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Opublikowano dnia: 2019-11-20 08:15:37 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 848/19

Termin zakończenia publikacji: 2021-12-31 13:00:00

Postanowieniem z dnia 29 października 2019 roku wydanym w sprawie I Ns 848/19, Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,12 zł (dwanaście groszy) stanowiącej spłatę wierzytelności zabezpieczonej hipoteką w wysokości tej kwoty wpisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej nr GL1S/00000582/1, z tym zastrzeżeniem, że depozyt powyższy ma być wydany Ludwikowi Steuer lub jego spadkobiercom po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego nabycie spadku.

Sąd wzywa spadkobierców wierzyciela do odbioru depozytu w terminie 3 lat oraz poucza, że depozyt niepodjęty we wskazanym terminie zostanie zlikwidowany.

Opublikowano dnia: 2019-11-18 07:54:55 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 484/19

Termin zakończenia publikacji: 2021-12-31 08:00:00

Postanowieniem z 12 września 2019 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Sławomirowi Proczkowi sporządzenie spisu inwentarza po Henryku Kołodziej (nr PESEL: 39072510454), zmarłym 14 czerwca 2017 roku w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2019-10-09 08:15:03 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 1005/18

Termin zakończenia publikacji: 2021-12-31 23:00:00

Postanowieniem z dnia 13 września 2019 roku wydanym w sprawie I Ns 1005/18, Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4.865,68 zł (cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć złotych i 68/100) stanowiącą nienależne świadczenie wpłacone na rachunek wnioskodawczyni przez uczestnika postępowania bez podstawy prawnej, z tym zastrzeżeniem, że depozyt powyższy ma być wydany uczestnikowi postępowania po ustaleniu jego tożsamości.

Sąd wzywa wierzyciela do odbioru depozytu w terminie 3 lat oraz poucza, że depozyt niepodjęty we wskazanym terminie zostanie zlikwidowany.

Opublikowano dnia: 2019-10-08 08:53:52 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Krzysztof Radowski
Dokument z dnia: 24.11.2010
Dokument oglądany razy: 25 424
Opublikował: Krzysztof Radowski
Publikacja dnia: 24.11.2010
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry