Strona główna / Ogłoszenia sądowe

Ogłoszenia sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I Ns 1020/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-12-31 23:00:00

W dniu 15 października 2018 roku w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Wydział I Cywilny złożono wykaz inwentarza po zmarłej Anicie Fluser (nr PESEL 80061117508) ostatnio zamieszkałej w Rudzie Śląskiej ul. Górnośląska 5c/11, 41-705 Ruda Śląska (adres zameldowania - ul. Bolesława Krzywoustego 2a/10, 41-705 Ruda Śląska), zmarłej w dniu 9 kwietnia 2018 roku. Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza można się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Opublikowano dnia: 2018-12-04 08:40:30 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 744/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-12-31 23:00:00

Postanowieniem z 23 sierpnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej sporządzenie spisu inwentarza po Irminie Genowefie Kapicy z domu Mrozińskiej córce Władysławy, zmarłej 15 stycznia 2015 roku w Rudzie Śląskiej  (PESEL 37081309881) ostatnio zamieszkałej w Rudzie Śląskiej.

Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2018-11-20 10:31:58 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 625/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-01-19 08:00:00

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej w sprawie z wniosku Gminy Ruda Śląska - Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu po Ludwiku Wieczorek, wzywa spadkobierców Ludwika Wieczorek, syna Pawła i Jadwigi z domu Solisz, ur. 5 października 1936 roku w Rudzie Śląskiej, ostatnio zamieszkałego w Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej, zmarłego 28 maja 2015r. w Rudzie Śląskiej, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi likwidację niepodjętego depozytu na rzecz Skarbu Państwa. Niepodjęty depozyt stanowią środki pieniężne.

Opublikowano dnia: 2018-10-19 08:38:17 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 805/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-12-31 07:00:00

W dniu 7 sierpnia 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Rudzie Śląskiej złożono wykaz inwentarza po Piotrze Mańka (nr PESEL 57030116478), ostatnio zamieszkałym w Rudzie Śląskiej, zmarłym w dniu 29 czerwca 2017 roku w Katowicach. Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Opublikowano dnia: 2018-10-12 07:54:58 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 486/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-01-09 08:00:00

W dniu 5 października 2018 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej w sprawie o sygn. akt I Ns 486/18 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Stefanii Cipa (PESEL 53110601546) córce Karola i Olgi z domu Gierok, zmarłej w dniu 21 lipca 2015 roku w Rudzie Śląskiej, ostatnio zamieszkałej w Rudzie Śląskiej ul. Maksymiliana Chroboka 1/5, którego wykonanie zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej.

Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoby wskazanie w art. 637 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2018-10-09 08:25:55 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 702/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-12-31 23:00:00

Dnia 9 lipca 2018 roku złożono wykaz inwentarza po Janie Bekierzu (nr PESEL 58070118976), ostatnio zamieszkałym w Rudzie Śląskiej, zmarłym w dniu 8 lutego 2018 roku w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Opublikowano dnia: 2018-10-05 08:24:54 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 791/17

Termin zakończenia publikacji: 2020-12-31 23:00:00

Postanowieniem z 27 sierpnia 2018 r. wydanym w sprawie I Ns 791/17, Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 300 zł (trzysta złotych) należnej Kazimierzowi Dolikowi z tytułu poręczenia majątkowego wpłaconego na mocy postanowienia Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Rudzie Śląskiej z 20 listopada 2006 r. wydanego w sprawie 1 Ds. 1143/06, wraz z odsetkami liczonymi od daty wpływu poręczenia majątkowego, z tym zastrzeżeniem, że depozyt powyższy ma być wydany Kazimierzowi Dolikowi na jego wniosek bez żadnych warunków tytułem realizacji zarządzenia Sędziego z 6 marca 2012r. wydanego w sprawie o sygn. akt VI K 1355/06.

Sąd wzywa wierzyciela do odbioru depozytu w terminie 3 lat oraz poucza, że depozyt niepodjęty we wskazanym terminie zostanie zlikwidowany.

Opublikowano dnia: 2018-10-03 07:40:00 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 572/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-12-31 23:00:00

Postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Grzegorzowi Chmurze sporządzenie spisu inwentarza po Jadwidze Szulik (nr PESEL: 49080112788), zmarłej w dniu 11 lutego 2016 roku w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2018-09-21 07:44:07 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 770/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-12-31 23:00:00

W dniu 30 lipca 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Rudzie Śląskiej złożono wykaz inwentarza po Marii Kluczyk (nr PESEL 41091609927), ostatnio zamieszkałej w Rudzie Śląskiej, zmarłej w dniu 1 września 2017 roku. Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Opublikowano dnia: 2018-09-12 08:36:05 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 578/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-12-31 23:00:00

W dniu 20 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej w sprawie I Ns 578/18 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Marku Muskietorzu  (pesel: 68061204133) synu Franciszka i Teresy z domu Nowak, zmarłym 15 lipca 2013 roku w Rudzie Śląskiej, ostatnio zamieszkałym w Rudzie Śląskiej, którego wykonanie zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoby wskazane w art. 637 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2018-08-31 08:00:33 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 894/17

Termin zakończenia publikacji: 2020-12-31 08:00:00

W dniu 26 września 2017 roku w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej złożono wykaz inwentarza po zmarłym Eugeniuszu Mice (Mika) nr PESEL 56031421332, ostatnio zamieszkałym w Rudzie Śląskiej przy ul. Jana Brzechwy 13/4, zmarłym w dniu 18 sierpnia 2017 roku. Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Opublikowano dnia: 2018-08-22 08:53:07 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 452/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-12-31 23:00:00

Postanowieniem z dnia 12 lipca  2018 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Michałowi Stankiewiczowi sporządzenie spisu inwentarza po Henryku Kozubek (nr PESEL: 57112816353), zmarłym w dniu 4 września 2013 roku w Emsdetten (Niemcy). Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2018-08-22 08:50:48 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 300/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-12-31 09:00:00

Postanowieniem z dnia 6 czerwca 2018 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Pawłowi Dudzie sporządzenie spisu inwentarza po Henryku Zawadzkim (nr PESEL: 58100916938), zmarłym w dniu 17 marca 2007 roku w Chorzowie. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2018-07-10 09:01:27 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 563/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-12-31 23:00:00

W dniu 30 maja 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Rudzie Śląskiej w sprawie I Ns 563/18 złożono wykaz inwentarza po Romanie Krupa (nr PESEL 53090916571) ostatnio zamieszkałym w Rudzie Śląskiej, zmarłym w dniu 23 listopada 2013 roku w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Opublikowano dnia: 2018-07-05 07:57:15 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 492/18

Termin zakończenia publikacji: 2020-12-31 07:00:00

W dniu 9 maja 2018 roku w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej złożono wykaz inwentarza po zmarłym Damianie Nowickim (nr PESEL 76102817491) ostatnio zamieszkałym w Rudzie Śląskiej, zmarłym w dniu 21 marca 2016 roku w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Opublikowano dnia: 2018-06-21 07:48:45 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Krzysztof Radowski
Dokument z dnia: 24.11.2010
Dokument oglądany razy: 19 119
Opublikował: Krzysztof Radowski
Publikacja dnia: 24.11.2010
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry