Strona główna / Ogłoszenia sądowe

Ogłoszenia sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I N 557/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-06-05 09:00:00

W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej I Wydziale Cywilnym został złożony wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku: Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ELBUD” z siedzibą w Rudzie Śląskiej, NIP 641-001-69-14, Regon 270230363 prowadzonego przez zmarłego w dniu 15 czerwca 2020 roku Waldemara Filuś (PESEL 58032402736), ostatnio zamieszkałego w Rudzie Śląskiej.

Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza i uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2021-05-05 09:36:14 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I N 677/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-06-05 09:00:00

W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej I Wydziale Cywilnym został złożony wykaz inwentarza spadkobiercy Stanisława Czerner PESEL 52101501274 zmarłego w dniu 09 października 2016 roku, którego ostatnim miejscem zamieszkania była Ruda Śląska ul. Kłodnicka 62/2.

Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza i uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2021-05-05 09:35:28 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: Km 1359/17 - termin 9 czerwca 2021 roku, godzina 11:30

Termin zakończenia publikacji: 2021-06-10 11:30:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:
Załączniki:

Opublikowano dnia: 2021-04-21 09:00:08 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 156/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-07-21 07:00:00

Postanowieniem z 19 marca 2021 Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Michałowi Stankiewiczowi sporządzenie spisu inwentarza po Józefie Janie Gajowskim, synu Jana i Anieli z domu Hunger, zmarłym 26 grudnia 2010 roku w Rudzie Śląskiej.

Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2021-04-21 08:20:42 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I N 506/21

Termin zakończenia publikacji: 2021-05-14 08:00:00

W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej I Wydziale Cywilnym został złożony wykaz inwentarza spadkodawczyni Haliny Szklarskiej, zmarłej dnia 28 stycznia 2019 roku (PESEL 49032819466), ostatnio zamieszkałej w Rudzie Śląskiej.

Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza i uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2021-04-14 08:24:54 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 264/12

Termin zakończenia publikacji: 2023-12-31 23:00:00

Postanowieniem z 31 maja 2012 roku wydanym w sprawie I Ns 264/12, Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej zezwolił wnioskodawcy Kombinatowi Koksochemicznego ”Zabrze” S.A. w Zabrzu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 366,07 zł tytułem nadpłaty z rozliczenia czynszu, z tym zastrzeżeniem, że depozyt powyższy ma być wypłacony wierzycielowi Bogdanowi Zięba po uprzednim okazaniu dowodu tożsamości. Sąd wzywa wierzyciela lub jego spadkobierców do odbioru depozytu w terminie 3 lat oraz poucza, że depozyt niepodjęty we wskazanym terminie zostanie zlikwidowany.

Opublikowano dnia: 2021-04-09 09:02:51 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 329/18

Termin zakończenia publikacji: 2021-07-02 08:00:00

Postanowieniem z 31 marca 2021 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym Karolu Leonie Kuczy (PESEL 31020310796), synu Karola i Marii z domu Placzek, zmarłym 12 grudnia 2012 roku w Rudzie Śląskiej, ostatnio zamieszkałym w Rudzie Śląskiej przy ul. Zwycięstwa 5a/8.  

Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, osoby wskazane w art. 637 § 1 kodeksu postępowania cywilnego mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2021-04-02 08:15:27 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 903/19

Termin zakończenia publikacji: 2023-12-31 08:00:00

Postanowieniem z 3 marca 2021 roku wydanym w sprawie I Ns 903/19, Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej zezwolił wnioskodawcy Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" w Rudzie Śląskiej na złożenie do depozytu sądowego kwoty 6 690,31 zł (sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 31/100) tytułem nienależnego świadczenia wpłaconego na rachunek bankowy wnioskodawcy przez uczestnika postępowania Antoniego Nimpsch, któremu kwota ta ma zostać wydana na jego wniosek lub – w przypadku jego śmierci – spadkobiercom Antoniego Nimpsch na ich wniosek po wykazaniu przez spadkobierców uprawnienia wynikającego z postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia według udziałów wynikających z postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia. Sąd wzywa wierzyciela lub jego spadkobierców do odbioru depozytu w terminie 3 lat oraz poucza, że depozyt niepodjęty we wskazanym terminie zostanie zlikwidowany.

Opublikowano dnia: 2021-03-26 08:28:50 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 140/21

Termin zakończenia publikacji: 2023-12-31 23:00:00

Postanowieniem z 5 marca 2021 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Michałowi Stankiewiczowi sporządzenie spisu inwentarza po Helenie Osiak (nr PESEL: 33011503440), zmarłej 6 września 2014 roku w Chorzowie. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2021-03-19 08:03:46 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 591/20

Termin zakończenia publikacji: 2023-12-31 23:00:00

Postanowieniem z 16 lutego 2021 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał sporządzić Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Pawłowi Dudzie sporządzenie spisu inwentarza spadku po spadkodawczyni Gertrudzie Owczarek z domu Grabińskiej, córce Jana i Zofii z domu Dank, zmarłej 16 lutego 2017 roku w Chorzowie, ostatnio zamieszkałej w Rudzie Śląskiej.

Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawczyni, może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2021-02-23 08:49:31 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 150/20

Termin zakończenia publikacji: 2022-12-31 23:00:00

Postanowieniem z 15 września 2020 r. wydanym w sprawie I Ns 150/20, Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1400 zł (jeden tysiąc czterysta złotych) należnej Łukaszowi Jarce tytułem zobowiązania wynikającego z wyroku Sądu Rejonowego Katowice – Zachód w Katowicach z dnia 28 stycznia 2019 roku, wydanego w sprawie o sygnaturze akt III K 1176/18, w związku z obowiązkiem naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę orzeczonego na rzecz pokrzywdzonego Łukasza Jarki, z tym zastrzeżeniem, że depozyt powyższy ma być wydany następcom prawnym pokrzywdzonego, po przedstawieniu prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź notarialnie poświadczonego aktu dziedziczenia.

Sąd wzywa następców prawnych wierzyciela do odbioru depozytu w terminie 3 lat oraz poucza, że depozyt niepodjęty we wskazanym terminie zostanie zlikwidowany.

Opublikowano dnia: 2020-09-30 09:02:49 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 397/20

Termin zakończenia publikacji: 2022-12-31 23:00:00

Postanowieniem z 9 lipca 2020 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Adamowi Mirosze sporządzenie spisu inwentarza po Joachimie Markiewce (nr PESEL: 55032322192), zmarłym 5 grudnia 2010 roku w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2020-07-15 08:00:01 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 555/19

Termin zakończenia publikacji: 2022-12-31 23:45:00

Postanowieniem z 15 czerwca 2020 roku wydanym w sprawie I Ns 555/19, Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 122,51 zł (sto dwadzieścia dwa złote i 51/100 tytułem zobowiązania WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Rudzie Śląskiej wobec Radosława Szewczyka z zastrzeżeniem, że powyższy depozyt ma zostać wydany na wniosek Radosława Szewczyka za okazaniem umowy nieodpłatnego nabycia 30 udziałów Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Rudzie Śląskiej zawartej pomiędzy wspólnikiem Radosławem Szewczykiem a Prezydentem Miasta Ruda Śląska lub – w przypadku jego śmierci – jego spadkobiercom na ich wniosek za okazaniem ww. umowy oraz po wykazaniu przez spadkobierców uprawnienia wynikającego z postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia według udziałów wynikających z postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia.

Sąd wzywa wierzyciela lub jego spadkobierców do odbioru depozytu w terminie 3 lat oraz poucza, że depozyt niepodjęty we wskazanym terminie zostanie zlikwidowany.

Opublikowano dnia: 2020-06-23 10:17:01 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 200/18

Termin zakończenia publikacji: 2022-12-31 16:00:00

Postanowieniem z 11 maja 2020 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej sporządzenie spisu inwentarza po zmarłej Pelagii Tkacz z domu Łuczak córce Bolesława i Marty, zmarłej 21 grudnia 2014 roku w Rudzie Śląskiej  (PESEL 48050513640) ostatnio zamieszkałej w Rudzie Śląskiej.

Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2020-06-12 16:21:29 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 887/19

Termin zakończenia publikacji: 2022-12-31 09:00:00

Postanowieniem z 11 maja 2020 roku wydanym w sprawie I Ns 887/19, Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 200 zł (dwieście złotych) należnej Jarosławowi Banasiakowi tytułem obowiązku naprawienia szkody orzeczonej na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z 10 października 2014 roku, wydanego w sprawie o sygnaturze akt IV K 56/14, z tym zastrzeżeniem, że depozyt powyższy ma być wydany Jarosławowi Banasiakowi na jego wniosek, po wykazaniu tożsamości lub jego następcom prawnym po wykazaniu tożsamości i po przedstawieniu prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź notarialnie poświadczonego aktu dziedziczenia.

Sąd wzywa wierzyciela lub jego następców prawnych do odbioru depozytu w terminie 3 lat oraz poucza, że depozyt niepodjęty we wskazanym terminie zostanie zlikwidowany.

Opublikowano dnia: 2020-05-21 09:30:41 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Krzysztof Radowski
Dokument z dnia: 24.11.2010
Dokument oglądany razy: 29 661
Opublikował: Krzysztof Radowski
Publikacja dnia: 24.11.2010
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry