Strona główna / Ogłoszenia sądowe

Ogłoszenia sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I Ns 975/19

Termin zakończenia publikacji: 2021-12-31 08:00:00

Postanowieniem z dnia 5 listopada 2019 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Michałowi Stankiewiczowi sporządzenie spisu inwentarza po Henryku Cebuli (nr PESEL: 50073000917), zmarłym w dniu 27 września 2013 roku w Gliwicach. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Opublikowano dnia: 2019-11-20 08:15:37 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 848/19

Termin zakończenia publikacji: 2021-12-31 13:00:00

Postanowieniem z dnia 29 października 2019 roku wydanym w sprawie I Ns 848/19, Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,12 zł (dwanaście groszy) stanowiącej spłatę wierzytelności zabezpieczonej hipoteką w wysokości tej kwoty wpisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej nr GL1S/00000582/1, z tym zastrzeżeniem, że depozyt powyższy ma być wydany Ludwikowi Steuer lub jego spadkobiercom po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego nabycie spadku.

Sąd wzywa spadkobierców wierzyciela do odbioru depozytu w terminie 3 lat oraz poucza, że depozyt niepodjęty we wskazanym terminie zostanie zlikwidowany.

Opublikowano dnia: 2019-11-18 07:54:55 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I N 1322/19

Termin zakończenia publikacji: 2021-12-31 08:00:00

W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej I Wydziale Cywilnym został złożony wykaz inwentarza po zmarłej Marii Modzelewskiej, zmarłej 14 lipca 2008 roku (PESEL 38050909123), ostatnio stałe zamieszkałej i mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Niedurnego 38a/43.

Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, że osoby te mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza i uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2019-10-31 08:21:42 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 484/19

Termin zakończenia publikacji: 2021-12-31 08:00:00

Postanowieniem z 12 września 2019 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Sławomirowi Proczkowi sporządzenie spisu inwentarza po Henryku Kołodziej (nr PESEL: 39072510454), zmarłym 14 czerwca 2017 roku w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2019-10-09 08:15:03 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 1005/18

Termin zakończenia publikacji: 2021-12-31 23:00:00

Postanowieniem z dnia 13 września 2019 roku wydanym w sprawie I Ns 1005/18, Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4.865,68 zł (cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć złotych i 68/100) stanowiącą nienależne świadczenie wpłacone na rachunek wnioskodawczyni przez uczestnika postępowania bez podstawy prawnej, z tym zastrzeżeniem, że depozyt powyższy ma być wydany uczestnikowi postępowania po ustaleniu jego tożsamości.

Sąd wzywa wierzyciela do odbioru depozytu w terminie 3 lat oraz poucza, że depozyt niepodjęty we wskazanym terminie zostanie zlikwidowany.

Opublikowano dnia: 2019-10-08 08:53:52 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I N 1190/19

Termin zakończenia publikacji: 2021-12-31 23:00:00

W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej I Wydziale Cywilnym został złożony wykaz inwentarza po zmarłej Krystynie Krzemińskiej, córce Józefa i Eugenii, zmarłej 26 marca 2019 roku w Świętochłowicach (PESEL 46031112644), ostatnio stałe zamieszkałej i mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Rudzie Śląskiej.

Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, że osoby te mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza i uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2019-09-11 08:53:13 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I N 1066/19

Termin zakończenia publikacji: 2021-12-31 23:00:00

W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej I Wydziale Cywilnym został złożony wykaz inwentarza po zmarłym Janie Zimnik, zmarłym 03 stycznia 2018 roku (PESEL 41011910535), ostatnio stałe zamieszkałym w Rudzie Śląskiej przy ulicy Konstantego Latki 6B/4.

Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, oraz uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2019-09-11 08:52:20 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I N 1008/19

Termin zakończenia publikacji: 2021-12-31 23:00:00

W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej I Wydziale Cywilnym został złożony wykaz inwentarza po zmarłym Henryku Janie Pytlik, synu Ryszarda i Łucji, zmarłym 04 kwietnia 2019 roku w Rudzie Śląskiej (PESEL 53011618436), ostatnio stałe zamieszkałym w Rudzie Śląskiej przy ulicy Karola Bytomskiego 22/II/3, którego miejscem zwykłego pobytu w chwili śmierci była Ruda Śląska.

Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, oraz uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2019-09-11 08:51:38 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 736/19

Termin zakończenia publikacji: 2021-12-31 23:00:00

Postanowieniem z dnia 21 sierpnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Michałowi Stankiewiczowi sporządzenie spisu inwentarza po Zdzisławie Brzozowskim (nr PESEL 4108281023), zmarłym w dniu 19 stycznia 2011 roku w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2019-09-03 08:08:06 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 649/19

Termin zakończenia publikacji: 2021-12-31 23:00:00

Postanowieniem z dnia 12 sierpnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Michałowi Stankiewiczowi sporządzenie spisu inwentarza po Janusza Zdziebło (nr PESEL: 62022512152), zmarłym w dniu 17 stycznia 2015 roku w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2019-08-29 09:05:25 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I N 1007/19

Termin zakończenia publikacji: 2021-12-31 23:00:00

W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej I Wydziale Cywilnym został złożony wykaz inwentarza po zmarłej Helenie Annie Gaszczyk, córce Franciszka i Anny z domu Kempna, zmarłej 2 listopada 2016 roku w Rudzie Śląskiej (PESEL 36022005707) i tam ostatnio stałe zamieszkałej.  

Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, że osoby te mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza i uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2019-08-23 08:56:15 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 458/19

Termin zakończenia publikacji: 2021-12-31 23:00:00

Postanowieniem z 31 maja 2019 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Michałowi Stankiewiczowi sporządzenie spisu inwentarza spadku po Romanie Malejce, synu Józefa i Krystyny z domu Pośpiech, zmarłym 2 listopada 2014 roku w Bytomiu, ostatnio stale zamieszkałym w Rudzie Śląskiej.

Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2019-06-25 08:52:23 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 164/19

Termin zakończenia publikacji: 2021-12-31 23:00:00

Postanowieniem z dnia 14 maja 2019 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Aleksandrze Żelewskiej – Starak sporządzenie spisu inwentarza po Wiktorii Rowickiej (nr PESEL 52111414441), zmarłej 3 marca 2015 roku w Rudzie Śląskiej i tam ostatnio stale zamieszkałej.. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2019-06-19 11:50:13 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 394/19

Termin zakończenia publikacji: 2021-12-31 14:00:00

Postanowieniem z 30 kwietnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Pawłowi Dudzie sporządzenie spisu inwentarza po Janie Antonim Koszelorzu, Józefa i Róży z domu Wiglińskiej, zmarłym 16 stycznia 2016 roku w Rudzie Śląskiej.

Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2019-06-04 14:13:41 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 217/19

Termin zakończenia publikacji: 2021-12-31 14:00:00

Postanowieniem z dnia 9 maja 2019 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Michałowi Stankiewiczowi sporządzenie spisu inwentarza po Janie Porada (nr PESEL 44041411214), zmarłym w dniu 27 lutego 2013 roku w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2019-06-04 14:13:02 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Krzysztof Radowski
Dokument z dnia: 24.11.2010
Dokument oglądany razy: 23 107
Opublikował: Krzysztof Radowski
Publikacja dnia: 24.11.2010
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry