Strona główna / Ogłoszenia sądowe

Ogłoszenia sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I N 921/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-09-11 09:00:00

Sąd Rejonowy w Rudzie Śl. informuje, że w tut. sądzie został złożony wykaz inwentarza po Eugeniuszu Augustynie Żydek, PESEL 33082709750, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu była Ruda Śląska, ul. Plebiscytowa 18c/7, zmarłym w dniu 11 kwietnia 2020 roku.

Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza , może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Sąd poucza również, że każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza oraz uczestniczyć w spisie inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2020-08-11 09:18:02 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I N 872/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-08-27 08:00:00

W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej I Wydziale Cywilnym został złożony wykaz inwentarza spadkodawcy Adamie Marianie Puchała, zmarłym dnia 6 kwietnia 2020 roku (PESEL 63110413478), ostatnio zamieszkałym w Rudzie Śląskiej.

Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza i uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2020-07-27 08:10:42 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 397/20

Termin zakończenia publikacji: 2022-12-31 23:00:00

Postanowieniem z 9 lipca 2020 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Adamowi Mirosze sporządzenie spisu inwentarza po Joachimie Markiewce (nr PESEL: 55032322192), zmarłym 5 grudnia 2010 roku w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2020-07-15 08:00:01 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 1175/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-10-02 08:00:00

W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej I Wydział Cywilny pod sygn. I Ns 1175/19 toczy się sprawa z wniosku Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki Akcyjnej w Bytomiu o stwierdzenie nabycia spadku po Erwinie Kubiś, zmarłym w dniu 9 października 2010 roku w Rudzie Śląskiej, ostatnio zamieszkałym w Rudzie Śląskiej przy ul. Królowej Jadwigi  29/8.

Sąd wzywa, aby spadkobiercy Erwina Kubiś, w szczególności następcy prawni zmarłego w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Opublikowano dnia: 2020-07-02 08:55:45 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 555/19

Termin zakończenia publikacji: 2022-12-31 23:45:00

Postanowieniem z 15 czerwca 2020 roku wydanym w sprawie I Ns 555/19, Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 122,51 zł (sto dwadzieścia dwa złote i 51/100 tytułem zobowiązania WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Rudzie Śląskiej wobec Radosława Szewczyka z zastrzeżeniem, że powyższy depozyt ma zostać wydany na wniosek Radosława Szewczyka za okazaniem umowy nieodpłatnego nabycia 30 udziałów Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Rudzie Śląskiej zawartej pomiędzy wspólnikiem Radosławem Szewczykiem a Prezydentem Miasta Ruda Śląska lub – w przypadku jego śmierci – jego spadkobiercom na ich wniosek za okazaniem ww. umowy oraz po wykazaniu przez spadkobierców uprawnienia wynikającego z postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia według udziałów wynikających z postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia.

Sąd wzywa wierzyciela lub jego spadkobierców do odbioru depozytu w terminie 3 lat oraz poucza, że depozyt niepodjęty we wskazanym terminie zostanie zlikwidowany.

Opublikowano dnia: 2020-06-23 10:17:01 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 1035/19

Termin zakończenia publikacji: 2020-09-17 07:00:00

Postanowieniem z dnia 10 czerwca 2020 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Michałowi Stankiewiczowi sporządzenie spisu inwentarza po Monice Otrząsek (nr PESEL 47041510501), zmarłej w dniu 7 października 2019 roku w Rudzie Śląskiej.

Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2020-06-17 07:29:03 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 200/18

Termin zakończenia publikacji: 2022-12-31 16:00:00

Postanowieniem z 11 maja 2020 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej sporządzenie spisu inwentarza po zmarłej Pelagii Tkacz z domu Łuczak córce Bolesława i Marty, zmarłej 21 grudnia 2014 roku w Rudzie Śląskiej  (PESEL 48050513640) ostatnio zamieszkałej w Rudzie Śląskiej.

Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2020-06-12 16:21:29 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 86/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-08-22 09:00:00

W dniu 10 marca 2020 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego w sprawie o sygnaturze I Ns 86/20 po Pelagii Tkacz z domu Łuczak (Pesel: 48050513640), córce Bolesława i Marty z domu Ziemba, zmarłej 21 grudnia 2014 roku w Tarnowskich Górach, ostatnio stale zamieszkałej w Rudzie Śląskiej, którego wykonanie zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Pawłowi Dudzie.

Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoby wskazane w art. 637§1 Kodeksu postępowania cywilnego mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2020-05-22 10:08:59 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 161/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-08-22 09:00:00

 

W dniu 1 kwietnia 2020 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego w sprawie o sygnaturze I Ns 161/20 po Stefanii Staroń z domu Brzezina (Pesel: 45011907643), córce Wincentego i Emy z domu Urbańczyk, zmarłej 9 marca 2017 roku w Rudzie Śląskiej, ostatnio stale zamieszkałej w Rudzie Śląskiej, którego wykonanie zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Pawłowi Dudzie.

Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoby wskazane w art. 637§1 Kodeksu postępowania cywilnego mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Opublikowano dnia: 2020-05-22 09:55:00 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 887/19

Termin zakończenia publikacji: 2022-12-31 09:00:00

Postanowieniem z 11 maja 2020 roku wydanym w sprawie I Ns 887/19, Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 200 zł (dwieście złotych) należnej Jarosławowi Banasiakowi tytułem obowiązku naprawienia szkody orzeczonej na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z 10 października 2014 roku, wydanego w sprawie o sygnaturze akt IV K 56/14, z tym zastrzeżeniem, że depozyt powyższy ma być wydany Jarosławowi Banasiakowi na jego wniosek, po wykazaniu tożsamości lub jego następcom prawnym po wykazaniu tożsamości i po przedstawieniu prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź notarialnie poświadczonego aktu dziedziczenia.

Sąd wzywa wierzyciela lub jego następców prawnych do odbioru depozytu w terminie 3 lat oraz poucza, że depozyt niepodjęty we wskazanym terminie zostanie zlikwidowany.

Opublikowano dnia: 2020-05-21 09:30:41 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 680/19

Termin zakończenia publikacji: 2022-12-31 08:00:00

Postanowieniem z 31 marca 2020 roku wydanym w sprawie I Ns 680/19, Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 500 zł (pięćset złotych) należnej Grzegorzowi Skorupce tytułem zadośćuczynienia orzeczonego na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej z 19 września 2017 roku, w sprawie o sygnaturze akt II K 219/16 z tym zastrzeżeniem, że depozyt powyższy ma być wydany Grzegorzowi Skorupce na jego wniosek po wykazaniu tożsamości.

Sąd wzywa wierzyciela do odbioru depozytu w terminie 3 lat oraz poucza, że depozyt niepodjęty we wskazanym terminie zostanie zlikwidowany.

Opublikowano dnia: 2020-05-20 08:49:58 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 99/20

Termin zakończenia publikacji: 2022-12-31 08:00:00

Postanowieniem z dnia 19 lutego 2020 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Michałowi Stankiewiczowi sporządzenie spisu inwentarza po Andrzeju Musziku (nr PESEL: 49121104356), zmarłym w dniu 19 czerwca 2014 roku w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2020-03-06 08:37:27 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 914/19

Termin zakończenia publikacji: 2022-12-31 23:00:00

Dnia 6 sierpnia 2019 roku przed zastępcą notarialnym Jakubem Boruchem zastępującym notariusza Bartłomieja Nowaka prowadzącego Kancelarię Notarialną w Chorzowie złożono wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku pod firmą PROFI-SERWIS Mariusz Kempski w spadku, o adresie 41-707 Ruda Śląska, ulica Piłsudskiego nr 166C, NIP 9542246127, REGON 241834997, prowadzonego przez Mariusza Kempskiego, zmarłego w dniu 6 czerwca 2019 roku, który wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Opublikowano dnia: 2020-02-04 07:49:58 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 928/19

Termin zakończenia publikacji: 2022-12-31 23:00:00

Postanowieniem z 19 grudnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej sporządzenie spisu inwentarza po zmarłej Jolancie Kubickiej z domu Piekiełko, córce Jana i Jadwigi z domu Knapik, zmarłej 30 kwietnia 2012 roku w Rudzie Śląskiej (PESEL 66102805367) i tam ostatnio stale zamieszkałej.

Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2020-01-22 08:29:47 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 1121/19

Termin zakończenia publikacji: 2022-12-31 23:00:00

Postanowieniem z dnia 20 grudnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Michałowi Stankiewiczowi sporządzenie spisu inwentarza po Władysławie Opeldus (nr PESEL: 49080514443), zmarłej w dniu 21 maja 2016 roku w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2020-01-20 15:36:01 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Krzysztof Radowski
Dokument z dnia: 24.11.2010
Dokument oglądany razy: 26 186
Opublikował: Krzysztof Radowski
Publikacja dnia: 24.11.2010
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry