Strona główna / Ogłoszenia sądowe

Ogłoszenia sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I N 1544/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-11-08 08:00:00

W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej I Wydziale Cywilnym został złożony wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku spadkodawczyni Anny Janocha, zmarłej dnia 22 lipca 2020 roku (PESEL 48030705023, NIP 642-000-67-22, REGON 270120002), ostatnio zamieszkałej w Rudzie Śląskiej.

Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza i uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2020-10-08 08:35:13 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 619/20

Termin zakończenia publikacji: 2021-01-07 08:00:00

Postanowieniem z 17 września 2020 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Michałowi Stankiewiczowi sporządzenie spisu inwentarza po Krystianie Jańczyku (nr PESEL: 54101705450), zmarłym 26 stycznia 2014 roku w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2020-10-07 08:23:32 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I N 1375/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-11-01 09:00:00

W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej I Wydziale Cywilnym został złożony wykaz inwentarza spadkodawcy Waldemara Wójcik, zmarłego dnia 20 stycznia 2016 roku (PESEL 60060304975), ostatnio zamieszkałego w Rudzie Śląskiej.

Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza i uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2020-10-01 09:17:20 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 150/20

Termin zakończenia publikacji: 2022-12-31 23:00:00

Postanowieniem z 15 września 2020 r. wydanym w sprawie I Ns 150/20, Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1400 zł (jeden tysiąc czterysta złotych) należnej Łukaszowi Jarce tytułem zobowiązania wynikającego z wyroku Sądu Rejonowego Katowice – Zachód w Katowicach z dnia 28 stycznia 2019 roku, wydanego w sprawie o sygnaturze akt III K 1176/18, w związku z obowiązkiem naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę orzeczonego na rzecz pokrzywdzonego Łukasza Jarki, z tym zastrzeżeniem, że depozyt powyższy ma być wydany następcom prawnym pokrzywdzonego, po przedstawieniu prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź notarialnie poświadczonego aktu dziedziczenia.

Sąd wzywa następców prawnych wierzyciela do odbioru depozytu w terminie 3 lat oraz poucza, że depozyt niepodjęty we wskazanym terminie zostanie zlikwidowany.

Opublikowano dnia: 2020-09-30 09:02:49 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 614/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-12-24 08:00:00

Postanowieniem z 16 września 2020 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał sporządzić Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Michałowi Stankiewiczowi spis inwentarza majątku spadkowego po spadkodawcy Andrzeju Czapku, synu Józefa i Marii, zmarłym 11 czerwca 2015 r. w Rudzie Śląskiej i tam ostatnio zamieszkałym (ostatni adres spadkodawcy ul. Aleksandra Puszkina 6a/8 41-704, 41-712 Ruda Śląska, PESEL 69021608350).

Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2020-09-24 08:35:30 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 444/20

Termin zakończenia publikacji: 2020-12-09 08:00:00

Postanowieniem z 27 lipca 2020 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej sporządzenie spisu inwentarza po zmarłej Rozalii Halinie Jura z domu Sieniukiewicz, córce Władysława i Eugenii z domu Ostaniuk, zmarłej 25 grudnia 2014 roku w Niemczech, której ostatnim miejscem zwykłego pobytu była Ruda Śląska (PESEL 50051417380).

Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2020-09-09 08:04:53 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 397/20

Termin zakończenia publikacji: 2022-12-31 23:00:00

Postanowieniem z 9 lipca 2020 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Adamowi Mirosze sporządzenie spisu inwentarza po Joachimie Markiewce (nr PESEL: 55032322192), zmarłym 5 grudnia 2010 roku w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2020-07-15 08:00:01 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 555/19

Termin zakończenia publikacji: 2022-12-31 23:45:00

Postanowieniem z 15 czerwca 2020 roku wydanym w sprawie I Ns 555/19, Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 122,51 zł (sto dwadzieścia dwa złote i 51/100 tytułem zobowiązania WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Rudzie Śląskiej wobec Radosława Szewczyka z zastrzeżeniem, że powyższy depozyt ma zostać wydany na wniosek Radosława Szewczyka za okazaniem umowy nieodpłatnego nabycia 30 udziałów Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Rudzie Śląskiej zawartej pomiędzy wspólnikiem Radosławem Szewczykiem a Prezydentem Miasta Ruda Śląska lub – w przypadku jego śmierci – jego spadkobiercom na ich wniosek za okazaniem ww. umowy oraz po wykazaniu przez spadkobierców uprawnienia wynikającego z postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia według udziałów wynikających z postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia.

Sąd wzywa wierzyciela lub jego spadkobierców do odbioru depozytu w terminie 3 lat oraz poucza, że depozyt niepodjęty we wskazanym terminie zostanie zlikwidowany.

Opublikowano dnia: 2020-06-23 10:17:01 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 200/18

Termin zakończenia publikacji: 2022-12-31 16:00:00

Postanowieniem z 11 maja 2020 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej sporządzenie spisu inwentarza po zmarłej Pelagii Tkacz z domu Łuczak córce Bolesława i Marty, zmarłej 21 grudnia 2014 roku w Rudzie Śląskiej  (PESEL 48050513640) ostatnio zamieszkałej w Rudzie Śląskiej.

Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2020-06-12 16:21:29 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 887/19

Termin zakończenia publikacji: 2022-12-31 09:00:00

Postanowieniem z 11 maja 2020 roku wydanym w sprawie I Ns 887/19, Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 200 zł (dwieście złotych) należnej Jarosławowi Banasiakowi tytułem obowiązku naprawienia szkody orzeczonej na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z 10 października 2014 roku, wydanego w sprawie o sygnaturze akt IV K 56/14, z tym zastrzeżeniem, że depozyt powyższy ma być wydany Jarosławowi Banasiakowi na jego wniosek, po wykazaniu tożsamości lub jego następcom prawnym po wykazaniu tożsamości i po przedstawieniu prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź notarialnie poświadczonego aktu dziedziczenia.

Sąd wzywa wierzyciela lub jego następców prawnych do odbioru depozytu w terminie 3 lat oraz poucza, że depozyt niepodjęty we wskazanym terminie zostanie zlikwidowany.

Opublikowano dnia: 2020-05-21 09:30:41 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 680/19

Termin zakończenia publikacji: 2022-12-31 08:00:00

Postanowieniem z 31 marca 2020 roku wydanym w sprawie I Ns 680/19, Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 500 zł (pięćset złotych) należnej Grzegorzowi Skorupce tytułem zadośćuczynienia orzeczonego na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej z 19 września 2017 roku, w sprawie o sygnaturze akt II K 219/16 z tym zastrzeżeniem, że depozyt powyższy ma być wydany Grzegorzowi Skorupce na jego wniosek po wykazaniu tożsamości.

Sąd wzywa wierzyciela do odbioru depozytu w terminie 3 lat oraz poucza, że depozyt niepodjęty we wskazanym terminie zostanie zlikwidowany.

Opublikowano dnia: 2020-05-20 08:49:58 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 99/20

Termin zakończenia publikacji: 2022-12-31 08:00:00

Postanowieniem z dnia 19 lutego 2020 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Michałowi Stankiewiczowi sporządzenie spisu inwentarza po Andrzeju Musziku (nr PESEL: 49121104356), zmarłym w dniu 19 czerwca 2014 roku w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2020-03-06 08:37:27 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 914/19

Termin zakończenia publikacji: 2022-12-31 23:00:00

Dnia 6 sierpnia 2019 roku przed zastępcą notarialnym Jakubem Boruchem zastępującym notariusza Bartłomieja Nowaka prowadzącego Kancelarię Notarialną w Chorzowie złożono wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku pod firmą PROFI-SERWIS Mariusz Kempski w spadku, o adresie 41-707 Ruda Śląska, ulica Piłsudskiego nr 166C, NIP 9542246127, REGON 241834997, prowadzonego przez Mariusza Kempskiego, zmarłego w dniu 6 czerwca 2019 roku, który wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Opublikowano dnia: 2020-02-04 07:49:58 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 928/19

Termin zakończenia publikacji: 2022-12-31 23:00:00

Postanowieniem z 19 grudnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej sporządzenie spisu inwentarza po zmarłej Jolancie Kubickiej z domu Piekiełko, córce Jana i Jadwigi z domu Knapik, zmarłej 30 kwietnia 2012 roku w Rudzie Śląskiej (PESEL 66102805367) i tam ostatnio stale zamieszkałej.

Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2020-01-22 08:29:47 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 1121/19

Termin zakończenia publikacji: 2022-12-31 23:00:00

Postanowieniem z dnia 20 grudnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Michałowi Stankiewiczowi sporządzenie spisu inwentarza po Władysławie Opeldus (nr PESEL: 49080514443), zmarłej w dniu 21 maja 2016 roku w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2020-01-20 15:36:01 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Krzysztof Radowski
Dokument z dnia: 24.11.2010
Dokument oglądany razy: 26 943
Opublikował: Krzysztof Radowski
Publikacja dnia: 24.11.2010
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry