Strona główna / Ochrona danych osobowych / Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej:


1.      Administratorzy danych

Administratorami danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej są, w zakresie realizowanych zadań, odpowiednio: Prezes Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej, ul. Bukowa 5a, 41-700 Ruda Śląska, e-mail: administracja@ruda-slaska.sr.gov.pl oraz Dyrektor Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej, ul. Bukowa 5a, 41-700 Ruda Śląska, e-mail: dyrektor@ruda-slaska.sr.gov.pl.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej.


2.      Inspektor ochrony danych

Administratorzy danych, wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej. Inspektor Ochrony danych wykonuje działania wynikające z  art. 39 RODO[1] i art. 47 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019r., poz. 125 z późn. zm.) Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się za pośrednictwem adresu email: iod@ruda-slaska.sr.gov.pl  we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO (nie dotyczy operacji przetwarzania w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości).


3.      Cel i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej w następujących celach:

a) w celu wykonywania zadań w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości w odniesieniu do uczestników postępowań sądowych (strony postępowania i ich pełnomocnicy, świadkowie, biegli sądowi,  lekarze sądowi, mediatorzy, adwokaci i radcy prawni, osoby zainteresowane, i inni interesanci Sądu), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO i przepisów regulujących funkcjonowanie sądów powszechnych (ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo ustroju sądów powszechnych,  ustawa  z dnia  17 listopada 1964  r. Kodeks postępowania cywilnego, ustawa z dnia z dnia  6 czerwca 1997  r.  Kodeks postępowania karnego, ustawa z dnia   24 sierpnia 2001  r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 z późn. zm. i przepisów wykonawczych do wymienionych aktów prawnych - w celu wykonania zadań realizowanych w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej sądowi, tzn. sprawowania wymiaru sprawiedliwości i innych zadań z zakresu ochrony prawnej;

b) zawierania i realizacji umów na dostawy, usługi i roboty budowlane Sądu, umów zawieranych z oferentami na postawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, a także w związku z udzielaniem zamówień publicznych, przetwarzaniem danych osób znajdujących się w obszarze objętym w monitoringiem wizyjnym w siedzibie sądu, osób telefonujących do Sądu w związku z zarządzeniem Prezesa o nagrywaniu rozmów telefonicznych  - w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na sądzie, na podstawie art. 6 ust. 1 b RODO (realizacja umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek administratora), art. 6 ust. 1 lit. e RODO (realizacja władzy publicznej powierzonej administratorowi) oraz  przepisów szczególnych, w tym m.in. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo ustroju sądów powszechnych, rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. poz. 2316), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),  ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2017 poz. 624), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 poz. 729), ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 , poz. 1579), ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259 z późn. zm.); ustawa z dnia  5 sierpnia 2010  r. o ochronie informacji niejawnych, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,  i innych ustaw szczególnych i aktów wykonawczych regulujących działalność sądów powszechnych,

c) prowadzenia rekrutacji pracowniczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

d) prowadzenia i dokumentowania zatrudnienia w sądzie, organizowania i prowadzenia opieki socjalnej wobec pracowników, emerytów i rencistów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 1 lit. g RODO.


4. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Sądu na podstawie zawartych umów, np. podmioty świadczące na rzecz Sądu usługi informatyczne oraz usługi w zakresie ochrony osób i mienia.


5. Czas przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas wynikający z przepisów prawa oraz czas wynikający z  przepisów dotyczących archiwizacji. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane przez czas wskazany w momencie jej pozyskania, nie później niż do momentu jej wycofania.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych w ramach zawieranych umów cywilno - prawnych okres przetwarzania wynika z przepisów dotyczących dochodzenia roszczeń.

Okres przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wynika z art. 97 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku wykonawców, którym Zamawiający nie udzielił zamówienia. W przypadku wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza: okres równy okresowi gwarancji i rękojmi, jednak nie krótszy niż do dnia rozstrzygnięcia roszczeń stron.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych w ramach monitoringu wizyjnego czas przetwarzania jest nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania, z zastrzeżeniem, że niektóre nagrania z uwagi na ograniczenia techniczne mogą być przechowywane przez okres krótszy. Po upływie tego czasu nagrania zostają usunięte, z zastrzeżeniem, że termin ten może zostać przedłużony do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa.


6. Informacje o prawach

Posiada Pani/Pan prawo do informacji o zasadach przetwarzania danych przed rozpoczęciem przetwarzania, prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania. W przypadku przetwarzania na podstawie Pani/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. W przypadku przetwarzania opartego na przesłance realizacji zadań publicznych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Zgodnie z art. 175 dc ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych do przetwarzania danych osobowych w postępowaniach sądowych, w rejestrach sądowych albo w sądowych systemach teleinformatycznych nie stosuje się przepisów art. 15 (prawo dostępu do danych), art. 16 - w zakresie, w jakim przepisy szczególne przewidują odrębny tryb sprostowania, oraz art. 18 (prawo do ograniczenia przetwarzania) i art. 19 (informowanie o sprostowaniu) RODO.


7. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania sądowego i organizacji sekretariatów, prawa zamówień publicznych, kodeksu pracy, finansów publicznych jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, ale niepodanie danych oznacza brak możliwości uczestnictwa w procesie, którego dotyczą podawane dane, np. w procesie rekrutacji. W  przypadku  przetwarzania w ramach zawierania umów niepodanie danych oznacza brak możliwości ich zawarcia.


8. Prawo sprzeciwu

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie dotyczy operacji przetwarzania w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Tryb wnoszenia skargi w ramach takiego przetwarzania regulują przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.

W zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych, których administratorami są sądy, zgodnie z art. 175da i art. 175db ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, wykonuje w zakresie działalności Sądu Rejonowego w Rudzie Śląśkiej – Sąd Okręgowy w Gliwicach.


9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.


10. Informacja o zamiarze przekazywania danych do państw trzecich

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Adrian Sklorz
Dokument z dnia: 26.07.2018
Dokument oglądany razy: 3 942
Opublikował: Adrian Sklorz
Publikacja dnia: 26.07.2018
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry