Strona główna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

 • zamieszczone dokumenty w formie skanów i brak ich odpowiedników w formie dostępnej lub brak odwzorowania treści w stronie internetowej,
 • treści niesformatowane zgodnie ze standardem dostępności,
 • dodane obrazki w formie zdjęć, plakatów czy innych form graficznych, które nie posiadają opisów dodatkowych,
 • wykresy, zwizualizowane struktury, np. organizacyjne, które nie posiadają opisów dodatkowych,
 • tabele niesformatowane zgodnie ze standardem dostępności.

Wyłączenia

 • multimedia nadawane na żywo,
 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych opublikowane przed dniem 23 września 2018 r., oprócz tych, których zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu,
 • linki do dokumentów w postaci plików pdf, doc, xls, których nie wytworzył Sąd, w tym interaktywna mapa dojazdu do Sądu,
 • treści będące w posiadaniu Sądu, które nie zostały przez Sąd lub na jego rzecz wytworzone lub przez Sąd nabyte, albo, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Sąd nie jest uprawniony.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Koordynator ds. dostępności: Małgorzata Cichowska, malgorzata.cichowska@katowice.sa.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 504 150 124.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś elementu. Można także żądać udostepnienia informacji o formach alternatywnych, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę takiej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej, ul. Bukowa 5A, 41-700 Ruda Śląska

Do budynku Sądu prowadzą dwa wejścia przy czym dla interesantów przeznaczone jest wejście główne. Skrzydła drzwi wejścia jak i wyjścia posiadają kontrastowe oznaczenie żółtymi pasami. Po wejściu do budynku znajduje się punkt kontroli przeprowadzonej przez pracowników ochrony. Kontrola polega na przejściu przez bramkę do wykrywania metali lub sprawdzenia przy pomocy ręcznego wykrywacza metali, sprawdzeniu wnoszonego bagażu przy pomocy prześwietlarki do bagażu.

Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku na wprost głównego wejścia znajdują są dwie windy, którymi można przemieszczać się na wszystkie kondygnacje budynku przeznaczone dla interesantów. Windy posiadają zapowiedź głosową i świetlną, a drzwi są oznakowane kontrastowo żółtymi pasami.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze pom. nr 1.33 oraz I piętro pom. nr 2.05.

Wejście do siedziby sądu dostosowane zostało do potrzeb osób niepełnosprawnych. Po prawej i lewej stronie wejścia głównego znajduje się podjazd (pochylnia).

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online. Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę. Usługa dostępna jest w godzinach urzędowania Biura Obsługi Interesantów:

 • Poniedziałek: 7:30 – 18:00
 • Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:30

Biuro Obsługi Interesantów wyposażone jest również w pętlę indukcyjną - system wspomagania słuchu dla osób noszących aparat słuchowy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przed siedzibą sądu znajduje się parking ogólnodostępny na terenie którego wyznaczono 4 miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Piotr Syma
Dokument z dnia: 17.02.2020
Dokument oglądany razy: 3 608
Opublikował: Adrian Sklorz
Publikacja dnia: 31.03.2021
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry